ArtAndVino

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE SPOTKANIA ART&VINO

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem spotkania (dalej: Usługi) Art&Vino (dalej: Organizator) jest Art&Vino Dominika Biały posługującym się numerem NIP 1132174826

 1. Uczestnikiem spotkania może być wyłącznie osoba fizyczna pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Udział w niektórych wydarzeniach jest związany z pewną minimalną lub maksymalną liczbą uczestników. Jeśli niezbędna minimalna liczba uczestników nie zostanie osiągnięta, Art&Vino ma prawo anulować wydarzenie nie później niż 3 dni przed planowaną datą. Klienci, którzy kupili bilety, mogą, zgodnie ze swoimi preferencjami, zmienić rezerwację na inne dane bez dodatkowych opłat, poprosić o Voucher do wartości zarezerwowanego wydarzenia lub zażądać zwrotu zapłaconej ceny zakupu.
 3. Liczba miejsc na Spotkanie jest ograniczona. W przypadku wyczerpania się liczby miejsc Organizator niezwłocznie poinformuje o tym na stronie internetowej www.artandvino.pl
 4. W wyjątkowych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Spotkania, w szczególności niedyspozycji osoby prowadzącej wydarzenie lub odwołanie planowanego wydarzenie przez Partnera

§ 2. INFORMACJE OGÓLNE O SPOTKANIACH MALARSKICH

 1. Wydarzenia odbywają się w miejscach wskazanych na stronie internetowej www.artandvino.pl.
 2. Uczestnik zgłaszający udział w wydarzeniu drogą elektroniczną po przez www.artandvino.pl akceptuje szczegóły opisane w wydarzenie dotyczące programu spotkania.
 3. Liczba miejsc na wydarzeniach jest ograniczona i określana przez Organizatora.
 4. Czas trwania wydarzenia określa Organizator i informuje o nim przy opisie danego

  wydarzenia. Spotkania prowadzone są w języku polskim, chyba że w opisie danego wydarzenia umieszczonym na stronie internetowej www.artandvino.pl znajduje się informacja, że spotkanie odbywa się w innym języku. Organizator informuje, że spotkanie mogą być prowadzone przez osoby, których ojczystym językiem nie jest język polski, ale równocześnie zapewnia, że osoby te będą posługiwać się językiem polskim na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku.

 5. Spotkania malarskie nie mają charakteru edukacyjnego.
  Organizator informuje, że podczas spotkania wykorzystywane są farby akrylowe, w których skład wchodzą w bardzo niewielkiej ilości Methylisothiazolinonu i Benzisothiazolinonum, mogące u niektórych osób wywoływać reakcje alergiczne poprzez kontakt ze skórą. Każdy uczestnik znający swój stan zdrowia i wyrażając zgodę na uczestnictwo w wydarzeniu, zobowiązuję się wziąć ten fakt pod uwagę.
 6. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad i ostrożność w używaniu farb oferowanych przez Organizatora
 7. Za szkody materialne, w szczególności zabrudzenia ubrań organizator nie ponosi odpowiedzialności. Zalecane jest szczególne zachowanie ostrożności w tym zakresie.

§ 3. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Z uwagi na to, że usługi świadczone przez Organizatora są usługami, o których mowa w art. 38 pkt 12) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, tj. usługami w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi, na podstawie ww. przepisu uczestnikom będącym konsumentami nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

§ 4. DANE OSOBOWE. WIZERUNEK

 1. Osoba decydująca się na skorzystanie z usługi Organizatora (zwana dalej „Uczestnikiem”) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Art&Vino Dominika Biały w rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2016 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Art&Vino Dominika Biały posługujący się numerem NIP 1132174826.\
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzania Spotkania lub dla celów marketingowych.
 4. Podstawą przetwarzania danych jest: Art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność danych do przeprowadzenia Spotkania, art. 6 ust. 1 lit c) RODO – niezbędność danych do wypełnienia obowiązku prawnego oraz art. 6 ust. 1 lit f) RODO – prawnie uzasadnione interesy administratora.
 5. Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą przez okres trwania umowy.
 7. Uczestnicy posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
 8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie może skutkować odmową jej zawarcia.
 9. Organizator informuje, że przebieg Spotkania może być przez niego utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk. W związku z powyższym uczestnik oświadcza, że zezwala Organizatorowi oraz miejscu, w którym wydarzenie będzie prowadzone (“Partner”) , na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego na filmie nakręconym lub zdjęciach zrobionych podczas Spotkania, w następującym zakresie: (1) na stronach serwisów internetowych należących Organizatora i Partnera oraz w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Youtube, Pinterest) administrowanych przez Art&Vino lub Partnerów w celu informowania o Spotkaniach oraz reklamowania i promowania Spotkań. W przypadku, gdy uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia, przedstawiciele ustawowi uczestnika oświadczają, że zezwalają Organizatorowi i Partnerom na rozpowszechnianie wizerunku niepełnoletniego uczestnika w powyższym zakresie.

§ 5. ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA, CENA I PŁATOŚĆ

 1. Uczestnik kupuje miejsce/miejsca na wydarzenie po przez wybranie tematu, daty oraz miejsca, wypełnienie odpowiednich formularzy na stronie internetowej www.artandvino.pl oraz wniesienie odpowiedniej opłaty zgodnie z ceną danego wydarzenia.
 2. Opłata wniesiona przez Uczestnika oznacza wykupienie miejsca/miejsc na wybranym wydarzeniu. W przypadku nieobecności wynikających ze zdarzeń losowych lub rezygnacji z udziału w wydarzeniu zgłoszonej maksymalnie na 3 (trzy) dni przed rozpoczęciem warsztatów, opłata zostanie zwrócona Uczestnikowi w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia poinformowania Organizatora drogą elektroniczną, na adres: info@artandvino.pl o rezygnacji lub od dnia następnego po odbyciu się warsztatów.
 1. W indywidualnych przypadkach Art&Vino zezwala na zmianę rezerwacji. Zgłoszenie

  zmiany rezerwacji musi nastąpić drogą elektroniczną na adres info@artandvino.pl. Jeśli zmiana rezerwacji zostanie uznana przez Art&Vino Uczestnik otrzyma Voucher o równowartości wpłaty, który będzie mógł wykorzystać w innym wydarzeniu.

 2. Odwołanie rezerwacje tzw. prywatnej/grupowej musi być zgłoszone drogą elektroniczną na adres info@artandvino.pl. Jeśli rezerwacja zostanie odwołana do 30 dni przed planowaną datą wydarzenia Uczestnik otrzyma 50% zwrotu wpłaty. Jeśli rezerwacja zostanie odwołana później niż 30 dni przed planowaną datą wydarzenia Art&Vino uczestnik poniesie pełen koszt.

§ 6. DANE KONTAKTOWE, REKLAMACJE, POSTANOWIENIA KÓŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.artandvino.pl oraz w siedzibie Organizatora
 2. Niniejszy regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającym konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy
 3. W celu skontaktowania się z Organizatorem (np. w sprawie jakichkolwiek pytań dotyczących Spotkania) lub złożenia reklamacji dotyczących Spotkania, Organizator podaje następujące dane kontaktowe:
 1. adres email Organizatora: info@artandvino.pl
 2. adres Organizatora: Art&Vino, ul. Dąbrówki 16 m.12, 03-909 Warszawa
 1. Reklamacje dotyczące Spotkań Art&Vino będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji drogą elektroniczną lub pisemną na adres Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdej chwili. Zmiana nie dotyczy Uczestników, którzy wykupili miejsca w wydarzeniu i zaakceptowali Regulamin, chyba, że wyraża zgodę na taką zmianę.
X